Trường PTDTBT TH liên xã La Dê-Đắc Tôi mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường PTDTBT TH liên xã La Dê-Đắc Tôi  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 02356.512.262. 

Email        : qnm-namgiang-ptdtbtthlienxalade-dactoi@edu.viettel.vn

Bài viết liên quan